Regulamin

Warunki ogólne korzystania z serwisu

 1. Właścicielem sklepu internetowego, działającym pod adresem https://agat.zlotoryja.pl, jest Klub Strzelecki AGAT, zwany dalej KS „AGAT”, mieszczący się przy pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja, NIP: 6941529753, REGON 390627923, tel./fax +48 768787440, e-mail: agat.klubstrzelecki@gmail.com.
 2. Płatności za usługi można dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://agat.zlotoryja.pl przez cały rok, 24 godziny na dobę.
 3. Realizacja zamówień odbywa się automatycznie.
 4. Aby zamówienie zostało złożone należy wypełnić formularz, poprzez podanie swoich danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, które są niezbędne do przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.
 5. Zamówienia, do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, mogą być anulowane przez obsługę KS „AGAT”, a o fakcie tym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 6. KS „AGAT” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 7. Po zakupie usługi Klient otrzyma dokument potwierdzający prawidłową realizację (np.  w przypadku zawodów Klient otrzyma metryczkę, w przypadku rezerwacji stanowiska – potwierdzenie rezerwacji, opłaty za kurs – szczegółowe informacje dot. kursu).
 8. Ceny wyrażane są w złotych polskich i są cenami brutto. Rachunek zostanie wystawiony na prośbę klienta po wysłaniu informacji na adres e-mail: agat.klubstrzelecki@gmail.com i podaniu przez Klienta pełnych danych niezbędnych do wystawienia rachunku.
 9. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest prawnie wiążącą umową kupna – sprzedaży.
 10. Wszystkie dane osobowe uzyskane przez KS „AGAT” podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016r.). Podstawę do ich przetwarzania określona jest w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w KS „AGAT” udostępnionej na stronie internetowej https://agat.zlotoryja.pl w Polityce prywatności.
 11. Klient, w przypadku dokonania opłaty za kurs, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając do biura KS”AGAT” stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zapłaty za usługę, jednak nie później niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia usługi.  
  Należność Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy w ciągu 14 dni roboczych od momentu stwierdzenia faktu przez KS „AGAT”, że Klient nie skorzystał z opłaconej usługi.

  Opłata startowa za zawody sportowe nie podlega zwrotowi.
 12. Możliwe jest wykorzystanie usługi w innym terminie niż opłacona usługa, po wcześniejszym uzgodnieniu z KS”AGAT”.
 13. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres biura KS”AGAT” podając swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i dokładny opis reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia jej otrzymania.
 14. KS „AGAT” z siedzibą w Złotoryi nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy użytkownika, w tym te wynikłe w związku z udostępnianiem haseł do swojego konta bankowego oraz swoich danych osobowych osobom trzecim.
 15. Powyższy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym KS „AGAT” https://agat.zlotoryja.pl. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem zasad w nim zawartych.
 16. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: agat.klubstrzelecki@gmail.com