STATUT

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO AGAT W ZŁOTORYI

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l

Klub Strzelecki AGAT, zwany dalej „Stowarzyszeniem”, jest jednosekcyjnym klubem strzelectwa sportowego.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Złotoryja.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie – Klub Strzelecki AGAT podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
 3. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.) oraz ustawą z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.).

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

 1. Klub Strzelecki AGAT jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.
 2. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie edukacji w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach strzelectwa sportowego, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 5

 1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

a) uprawianie strzelectwa sportowego we wszystkich konkurencjach wśród młodzików, juniorów młodszych, juniorów oraz seniorów;

b) uprawianie strzelectwa sportowego na zasadach dobrowolności, zgodnie z przepisami o sporcie, postanowieniami niniejszego Statutu, regulaminami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Międzynarodowej Federacji  Strzelectwa Sportowego;

c) organizowanie okolicznościowych zawodów strzeleckich o charakterze otwartym;

d) prowadzenie ustawicznego szkolenia dzieci i młodzieży przygotowującego do startu w Mistrzostwach  Międzywojewódzkich, Ogólnopolskich Olimpiad,  Mistrzostw  Polski, a także zawodów międzynarodowych w kraju i poza granicami;

e) aktywne uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu oraz inne instytucje rządowe lub samorządowe;

f) szkolenie dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ramach programów prowadzonych przez administrację publiczną odpowiedzialną za sport;

g) rozwijanie i modernizowanie bazy sportowej;

h) dbanie o stałą sprawność broni sportowej, urządzeń oraz posiadanego sprzętu;

i) prowadzenie gospodarki bronią sportową oraz amunicją, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;

j) zapewnienie bezpiecznego oraz higienicznego uprawiania strzelectwa sportowego;

k) współpraca z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej, z organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi, władzami samorządowymi oraz administracją rządową w zakresie rozwoju i promocji dyscyplin strzeleckich.

Rozdział III

CZŁONKOSTWO

§ 6

 1. Członkiem Klubu Strzeleckiego AGAT może zostać osoba fizyczna, która na piśmie zgłosiła chęć przystąpienia do niego i została zaakceptowana przez Zarząd Klubu.
 2. Do podstawowych obowiązków członków klubu – zawodników należy:

a) godne reprezentowanie Klubu Strzeleckiego AGAT na zawodach krajowych;

b) godne reprezentowanie kraju na zawodach międzynarodowych w strzelectwie sportowym;

c) aktywny udział w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym;

d) poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim;

e) przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej.

§ 7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która czynnie uczestniczy w aktywnym procesie szkolenia dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym, dba o własne podnoszenie kompetencji sędziowskich lub aktywnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym PZSS, oraz opłaca składki członkowskie.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, współdziałająca w realizacji zadań statutowych i opłacająca składkę członkowską.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji zadań statutowych. Członkowie honorowi nie opłacają składek.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadawanie godności członka honorowego leży w kompetencji Walnego Zebrania, na podstawie rekomendacji Zarządu.

§ 8

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

b) brać czynny udział w Walnym Zebraniu;

c) korzystać z obiektów, broni i sprzętu Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

a) brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia;

b) przestrzegać postanowień Statutu i zarządzeń władz Stowarzyszenia;

c) uczestniczyć w aktywnym procesie szkolenia dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym;

d) dbać o mienie Stowarzyszenia;

e) opłacać regularnie składkę członkowską.

§ 9

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym.
 1.  Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

a) brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;

b) korzystać z obiektów, broni i  sprzętu Stowarzyszenia, wg. szczegółowych zasad określonych przez Zarząd;

c) uczestniczyć w wykładach, szkoleniach, kursach, zawodach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 10

 1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 2. Za wybitne osiągnięcia oraz pracę włożoną na rzecz Stowarzyszenia, Zarząd może, w drodze uchwały, odstąpić od pobierania składek członkowskich od członków zwyczajnych i wspierających.

                                                    § 11

 1. Członkostwo ustaje w razie:

a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie lub drogą elektroniczną;

b)utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

c) skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej przez pół roku;

d) wykluczenia przez Zarząd ze względu na działalność sprzeczną z postanowieniami Statutu lub rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bronią, ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, oraz naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia;

e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.   

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu.
 2. Zarząd może wszcząć ponownie postępowanie na podstawie odwołania złożonego w terminie i unieważnić wydaną już decyzję, wydając stosowną uchwałę.
 3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna.

                                        

WALNE ZEBRANIE

§ 13

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie może być przeprowadzone w formie stacjonarnej lub on-line.

§ 14

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b) uchwalanie zmian Statutu;

c) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej;

d) uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu Stowarzyszenia;

e) wybór (5-7) członków Zarządu oraz (2-3) członków Komisji Rewizyjnej na okres 5 lat;

f) ustalanie wysokości wynagrodzenia Zarządu za pełnione funkcje;

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

h) decydowanie w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na pięć lat, a sprawozdawcze co rok.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, w formie pisemnej, smsem, mailowo lub za pomocą komunikatora internetowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a)  z własnej inicjatywy;

b)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych;

c)  na żądanie Komisji Rewizyjnej.

 1. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 16

 1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Głosowanie nad uchwałą odbywa się jawnie.
 3. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały w tej sprawie Walnego Zebrania.
 4. Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się z powodu nieprzybycia wymaganej liczby członków zwyczajnych, Zarząd zobowiązany jest przed upływem 14 dni zwołać powtórnie Walne Zebranie. Walne Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych i jest uprawnione do podejmowania uchwał z wyjątkiem uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 17

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zebranie.
 4. Zarząd, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swojego grona:

a) prezesa                           

b) wiceprezesa

c) sekretarza

d) skarbnika

e) członków

 1. Prezes Zarządu upoważniony jest, w imieniu Stowarzyszenia, do zawierania i podpisywania wszelkich umów o pracę lub umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi, w tym funkcyjnymi członkami Stowarzyszenia, za wyjątkiem określonym w § 18 ust. 4.
 2. W okresie między Walnym Zebraniem najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd, do którego zadań należą:

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia;

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania;

c) opracowanie programu działania Stowarzyszenia;

d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

e) zatwierdzenie preliminarzu budżetowego i bilansu;

f) sporządzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;

g) podejmowanie uchwał w zakresie działalności gospodarczej;

h) ustalanie wzorów znaku organizacyjnego i pieczęci Stowarzyszenia;

i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

j) ustalanie wysokości składek członkowskich;

k) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

l) zwoływanie Walnego Zebrania;

m) w razie potrzeby uzupełnienie składu Zarządu, w części nie większej niż 1/3 składu wybranego przez Walne Zebranie. Uzupełniony skład wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie.

Komisja Rewizyjna

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji należy:

a) dokonywanie 1 raz w roku kontroli finansowej;

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu;

c) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;

d) przedkładanie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności;

e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 1. Komisja Rewizyjna, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej upoważniony jest, w imieniu Stowarzyszenia, do zawierania i podpisywania wszelkich umów o pracę lub umów cywilno-prawnych z Prezesem Zarządu.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 4. Uzupełnienie składu Komisji może nastąpić na zasadach określonych w § 17 ust. 6 lit. m) Statutu.
 5. Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka Komisji Rewizyjnej jest nieodpłatne.

Rozdział V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 19

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z działalności gospodarczej i ofiarności publicznej, dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie własnych przedsięwzięć lub zadań zleconych przez organy administracji rządowej lub samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i podmioty gospodarcze.
 4. Majątek Stowarzyszenia służy działalności statutowej Stowarzyszenia.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd i może on w tym zakresie udzielić pełnomocnictwa innym osobom.

§ 20

 1. Zarząd ma prawo w imieniu Stowarzyszenia nabywać, zbywać mienie i obciążać nieruchomości oraz przyjmować darowizny i zapisy.
 2. Prawa określone w ust. l nie mogą być zbywane na pełnomocników.
 3. Sposób prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej określają obowiązujące przepisy.

§ 21

 1. Stowarzyszenie  może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych we własnych jednostkach gospodarczych lub przez uczestnictwo w działalności innych podmiotów gospodarczych, organizacji, stowarzyszeń itp.
 2. Podjęcie wszelkiej działalności gospodarczej wymaga uchwały Zarządu.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 22

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia,  w tym w sprawach  majątkowych, osobami uprawnionymi są: prezes lub wiceprezes przy kontrasygnacie skarbnika lub sekretarza.
 2. Oświadczenie woli, o których mowa w ust. 1 odnoszą się także do zobowiązań ze stosunku do pracy.
 3. Udzielanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

 1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innymi stowarzyszeniami, rozwiązywania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów w obecności co najmniej l /2 członków Stowarzyszenia.
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przekazany zostaje osobie prawnej – spełniającej wymogi do jego dysponowania wskazanej przez Walne Zebranie, a w przypadku braku takiej dyspozycji zostaje przejęty przez Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego z siedzibą we Wrocławiu.